Zo werkt het
Hulp & Service
Over ALDI TALK
Over ALDI Talk
Disclaimer
 
 

MEDION AG
Am Zehnthof 77
D-45307 Essen
Duitsland

Medion aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden producten, waaronder downloads stuurprogramma’s etc., alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Medion vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

nach oben
Onze Algemene Voorwaarden
 
 

De MEDIONmobile diensten van mobiele telefonie worden u aangeboden door de Telenet Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105.

1. Algemeenheden - Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Telenet Group : Telenet Group BVBA
SIM-kaart: de chipkaart die in een mobiele telefoon dient te worden gestoken om toegang te kunnen hebben tot de MEDIONmobile Diensten. Deze kaart maakt het mogelijk de Klant op het BASE Netwerk te identificeren.
Klant: de natuurlijke perso(o)n(en), of rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of (feitelijke) vereniging, die gebruik maakt van de MEDIONmobile Diensten.
Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is bij de MEDIONmobile klantendienst, en raadpleegbaar is op www.alditalk.be.
Bijzondere voorwaarden: het is mogelijk dat voor bepaalde MEDIONmobile Diensten bepaalde bijzondere voorwaarden gelden die afwijken van de Algemene voorwaarden. Die Bijzondere voorwaarden zullen dan voor het afsluiten van de Overeenkomst aan de Klant worden meegedeeld. In voorkomend geval zullen die Bijzondere voorwaarden derhalve deel uitmaken van de Overeenkomst.
Inhoud: de informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant.
Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Telenet Group in verband met het gebruik van de MEDIONmobile Diensten. De Overeenkomst wordt gevormd door de Algemene
voorwaarden, het Tariefplan, en eventueel de Bijzondere voorwaarden.
Voorafbetaalde belwaarde: de voorafbetaalde belwaarde die de Klant door gebruik van zijn SIMkaart toegang verleent tot bepaalde MEDIONmobile Diensten ten belope van deze voorafbetaalde waarde, en waarvoor geen factuur wordt uitgeschreven.
Aanbieder van Inhoud: de natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, beheer en de verdeling van Inhoud.
Tariefplan: het tariefplan gekozen door de Klant uit de tarieflijst bij het aangaan van de Overeenkomst (of nadien).
Telenet Group Product: de verzamelnaam voor de Telenet Group producten (zoals een mobiele telefoon) en eventuele door Telenet Group goedgekeurde accessoires.
MEDIONmobile: handelsnaam onder welke Telenet Group de MEDIONmobile diensten aanbiedt.
BASE Netwerk: het mobilofonienet van Telenet Group dat gebruikt wordt voor de levering van de MEDIONmobile Diensten.
MEDIONmobile Diensten: het geheel van diensten die door de Klant is aangekocht.
Datatransmissiediensten: de datadiensten die door Telenet Group of door een Aanbieder van Inhoud worden aangeboden aan de Klant en die het de Klant mogelijk maken via een mobiele telefoon toegang te krijgen tot het internet (publieke netwerk), intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen (wap, mms, sms) via het BASE Netwerk.
SMS: verwijst naar de technische mogelijkheid om via een GSM korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters te verzenden en te ontvangen.

2. Aansluitings- en activeringsprocedure

De Klant kan toegang krijgen tot de MEDIONmobile Diensten door de aankoop van een Voorafbetaalde belwaarde.
2.1 Aansluiting
2.1.1 De Voorafbetaalde belwaarde geeft de Klant ten belope van het bedrag van deze belwaarde rechtstreeks toegang tot een aantal MEDIONmobile Diensten. De beschikbare MEDIONmobile Diensten en de toepasselijke tarieven variëren naargelang het type van de gekozen Voorafbetaalde belwaarde. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de MEDIONmobile klantendienst en op www.alditalk.be. De Voorafbetaalde belwaarde is een product dat is voorbehouden aan consumenten, met uitsluiting van professionele gebruikers, waarvoor derhalve nooit een factuur  wordt afgeleverd.
2.1.2 De Klant kan oproepen verrichten met het hem toegewezen oproepnummer, zolang de Voorafbetaalde belwaarde niet volledig is opgebruikt of is verloren gegaan overeenkomstig artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden. Zolang Telenet Group dit nummer niet heeft ingetrokken overeenkomstig artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden, kan de Klant oproepen blijven ontvangen in België.
2.1.3 De Klant heeft nooit recht op enige terugbetaling door Telenet Group van de door hem aangekochte belwaarde, zelfs niet in geval van toepassing van artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden.
2.1.4 De Klant, die gebruik maakt van de Voorafbetaalde belwaarde maar zich niet registreert bij Telenet Group, aanvaardt dat zijn identiteit niet gekend is door Telenet Group en dat Telenet Group bijgevolg niet in staat is om aan deze Klant enige informatie over te maken uit hoofde van deze Algemene voorwaarden, zelfs niet als het om verplichte informatie gaat, tenzij op heel summiere wijze via een SMS.
2.2 Activering
De eerste oproep verricht met de SIM-kaart komt automatisch terecht bij de MEDIONmobile klantendienst die de Klant activeert. Na het opgeven van de nodige gegevens tijdens deze eerste oproep, ontvangt de Klant gratis bijkomende informatie, indien nodig.

3. Weigering van toegang tot de MEDIONmobile Diensten

Telenet Group behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot de MEDIONmobile Diensten (met inbegrip van Datatransmissiediensten), de bijkomende diensten, opties, roaming of internationale gesprekken geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, te weigeren of te schorsen, na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, om één van de volgende redenen:

 • in geval van fraude of van vermoeden van kennelijke fraude;
 • op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het netwerk of de installaties van Telenet Group;
 • indien de Klant een mobiele telefoon, computer, modem of een andere installatie gebruikt die storingen veroorzaakt in het BASE Netwerk, dan wel niet is goedgekeurd volgens de E.T.S.I.-normen;
 • indien de Klant de MEDIONmobile Diensten gebruikt in strijd met de Algemene voorwaarden, met eventuele Bijzondere voorwaarden, of in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
 • in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere overeenkomst met Telenet Group.

4. Prestaties, verplichtingen en aansprakelijkheid van Telenet

4.1. Inspanningsverbintenis
Inzake de levering van de Diensten heeft Telenet Group slechts een inspanningsverbintenis. Telenet Group zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de MEDIONmobile Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Telenet Group bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de MEDIONmobile Diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. Telenet Group garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de MEDIONmobile Diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte mobiele apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige MEDIONmobile Diensten belemmeren.
4.2. Roaming en internationale oproepen
Afhankelijk van de opties of het type Voorafbetaalde belwaarde, biedt Telenet Group de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen vanuit, of te ontvangen in een aantal andere landen dan België (roaming), of om oproepen te verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar op www.alditalk.be. Ze worden regelmatig aangepast in functie van de akkoorden die Telenet Group hiertoe sluit met andere operatoren. Dit brengt met zich mee dat deze tarieven kunnen veranderen terwijl de Klant in het buitenland is. In sommige landen selecteert de SIM-kaart automatisch een netwerk, maar het blijft voor de Klant mogelijk om manueel een ander netwerk van zijn keuze te selecteren, op voorwaarde dat Telenet Group in dat land een roamingovereenkomst heeft afgesloten met dat andere netwerk. Indien de Klant wenst te genieten van specifieke tarieven van een van de roaming partners van Telenet Group, moet hij het juiste netwerk kiezen van zodra hij in dat land is aangekomen. De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de dienst in het buitenland is volledig afhankelijk van de buitenlandse operator wiens netwerk wordt gebruikt, en Telenet Group kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de MEDIONmobile Diensten in het buitenland.
4.3. Oproepnummer
Telenet Group verbindt zich ertoe om de SIM-kaart zo snel mogelijk te activeren. Ten laatste bij activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te houden, tenzij hierover een overeenkomst met Telenet Group bestaat of tenzij de Klant zijn nummer overdraagt van een andere mobilofonie operator naar Telenet Group, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden. De Klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de Klant en Telenet Group uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat werd overgedragen van een andere operator naar Telenet Group, kan Telenet Group het nummer van de Klant wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Telenet Group hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief onverminderd het recht van de Klant op het behoud van zijn nummer in het kader van de nummeroverdraagbaarheid. In het geval van Voorafbetaalde belwaarde, en tenzij anders wird overeengekomen in Bijzondere voorwaarden, aanvaardt de Klant (i) dat het oproepnummer definitief verloren gaat indien de belwaarde op de SIM-kaart gedurende meer dan één (1) maand op nul (0) heeft gestaan, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde is vervallen en (ii) dat de Voorafbetaalde belwaarde geldig blijft voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden volgend op de laatste aankoop van belwaarde (eerste aankoop of herlading). Na die periode vervalt de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde. Een wijziging van de toepasselijke voorwaarden door KPGroup Belgium (met inbegrip van, doch niet beperkt tot een wijziging van de toepasselijke tarieven) zal in geen geval de rechten van de Klant verminderen met betrekking tot de belwaarde die voor de wijziging werd aangekocht. Op Voorafbetaalde belwaarde die werd aangekocht vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, blijven de vroegere voorwaarden van kracht tot de volgende herlading die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden plaatsvindt. De Klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard door het aankopen van nieuwe Voorafbetaalde belwaarde.
4.4. Aansprakelijkheid
4.4.1 Telenet Group verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen met het oog op de voorkoming van schade voor de Klant en, in voorkomend geval, de door de Klant geleden schade te beperken. Telenet Group is echter niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot:

 • storingen of kwaliteitsgebreken van de MEDIONmobile Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld: storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door Telenet Group worden gebruikt; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken; maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden);
 • genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeteringsen/of uitbreidingswerken van het BASE Netwerk, de terminal of andere installaties van Telenet Group;
 • het slecht of foutief gebruik door de Klant van de MEDIONmobile Diensten;
 • de slechte werking van de mobiele telefoon, de computer, de modem, toebehoren of in het algemeen de apparatuur van de Klant. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot Telenet Group;
 • het gebruik door de Klant van een mobiele telefoon, computer of modem 1) in strijd met de gebruiksaanwijzing, 2) in één van de in artikel 5.5.3 vermelde omstandigheden of 3) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.- normen;
 • de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van Telenet Group;
 • het gebruik of misbruik van de PIN-code van de Klant 1) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, 2) indien de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN-code, of 3) indien de Klant de standaard PIN-code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN-code (bv. 1234, 5555, ¿).

4.4.2. In geen geval kan Telenet Group aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz.
4.4.3. Telenet Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

 • de inhoud van de gesprekken gevoerd via de MEDIONmobile Diensten;
 • de diensten die telefonisch door derden worden geleverd of toegankelijk zijn via de MEDIONmobile Diensten;
 • de informatie die telefonisch door derden wordt geleverd of toegankelijk is via de MEDIONmobile Diensten;
 • de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de MEDIONmobile Diensten;
 • een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten;
 • de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten.

4.5. Persoonsgegevens
4.5.1. De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.) die de Klant aan Telenet Group meedeelt, en de gegevens met betrekking tot oproepen en oproepnummer, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Telenet Group die zich bevinden op de maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. De gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, Klantenbeheer, fraudepreventie en het voorkomen van inbreuken, evenals marketing en marktonderzoek met betrekking tot de Telenet Group Diensten en Producten. In het laatste geval mogen de gegevens aan marktonderzoeksbureaus meegedeeld worden. Indien de Klant gebruik wenst te maken van bepaalde Datatransmissiediensten, kan het noodzakelijk zijn dat Telenet Group bepaalde persoonsgegevens specifiek moet verwerken opdat de Klant toegang zou kunnen krijgen tot Inhoud die bepaalde Aanbieders van Inhoud aanbieden. Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van de maatschappelijke zetel van Telenet Group te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, kan de Klant inzage hebben in de gegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van Telenet Group opgenomen zijn, en hun wijziging vragen. Op dezelfde manier kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens, inclusief zijn elektronische gegevens, voor marketingen marktonderzoeksdoeleinden. In het kader van haar wettelijke verplichting hulpdiensten en gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt Telenet Group zich het recht voor bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen. Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant Telenet Group de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden. De Klant kan omtrent de gegevensbanken die het voorwerp zijn van het huidige artikel ook bijkomende informatie verkrijgen door zich te richten tot het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).
4.5.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat oproepen van en naar de MEDIONmobile klantendienst voor doeleinden van training en controle kunnen worden meebeluisterd door andere werknemers of consultants van MEDIONmobile of van Telenet Group dan het rechtstreekse aanspreekpunt van de Klant, of kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van commerciële transacties.
4.5.3 De Klant aanvaardt dat Telenet Group, op verzoek van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, van de FOD Economie, of van gelijk welke bevoegde overheid, kennis neemt van de inhoud van de communicaties die het voorwerp uitmaken van een klacht of van een betwisting, en die inhoud in voorkomend geval overmaakt aan die instanties.

5. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant

5.1 Informatie
5.1.1. De Klant erkent voor het afsluiten van de Overeenkomst alle vereiste informatie te hebben ontvangen met betrekking tot de MEDIONmobile Diensten.
5.1.2. De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan de MEDIONmobile klantendienst heeft opgegeven (bv. nieuw adres of maatschappelijke naam) onmiddellijk schriftelijk melden aan de MEDIONmobile klantendienst. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Klant moeten worden betaald.
5.2. Zorgvuldig gebruik
De Klant verbindt er zich toe de MEDIONmobile Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. De Klant verzekert zich ervan dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Diensten zonder zijn toestemming. Zo is het onder meer verboden voor de Klant om de MEDIONmobile Diensten te gebruiken om onrechtmatige daden te plegen of onwettige informatie te verspreiden, waaronder wordt begrepen onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gegevens van de aangesloten netwerken, inbreuk te plegen op de goede werking van de MEDIONmobile Diensten, het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor andere gebruikers in gevaar te brengen, de integriteit van informaticagegevens te beschadigen of te vernietigen, het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden informatie met dezelfde inhoud (spamming), het lastigvallen van personen en het verspreiden van pornografie of teksten of afbeeldingen van racistische aard, materiaal dat een aanslag vormt op de goede zeden of het provoceren tot het plegen van misdaden en wanbedrijven, aanzetten tot onwettelijke kansspelen en weddenschappen, enz.
5.3. Verantwoordelijkheid
5.3.1. De Klant blijft als enige verantwoordelijk ten opzichte van Telenet Group voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, zelfs indien de Klant de mogelijkheid is geboden om verschillende gebruikers op te geven aan Telenet Group.
5.3.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Telenet Group lijdt ten gevolge van een inbreuk door de Klant op één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
5.4. SIM-kaart - PIN-code
5.4.1. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard PIN-code om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.
5.4.2. Telenet Group blijft de enige eigenaar van de SIM-kaart die aan de Klant wordt bezorgd. De Klant mag de SIM-kaart niet afstaan, uitlenen, beschadigen of vernietigen. De Klant dient alle maatregelen te nemen om verkeerd of onrechtmatig gebruik van de SIM-kaart te vermijden. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de SIM-kaart en elk frauduleus gebruik van de SIM-kaart is verboden.
5.4.3 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de MEDIONmobile Diensten telefonisch heeft verzocht via de MEDIONmobile klantendienst. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding. In voorkomend geval, of op uitdrukkelijke verzoek van de MEDIONmobile klantendienst, moet de Klant het nummer van het procesverbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Tijdens de schorsing blijven eventuele minimum Voorafbetaalde belwaarden verschuldigd. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Telenet Group een nieuwe SIM-kaart aan de Klant. Telenet Group zal alle redelijke inspanningen leveren om de schorsing van de MEDIONmobile Diensten van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIMkaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van vijf (5) werkdagen op te heffen met, in voorkomend geval, behoud van de resterende belwaarde. Als het, om gelijk welke reden, niet mogelijk is voor Telenet Group de schorsing van de MEDIONmobile Diensten van de Klant binnen de tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen, zullen gedurende de bijkomende tijdspanne geen kosten aan de Klant worden aangerekend.
5.5. Mobiele telefoon
5.5.1. De Klant zal de MEDIONmobile Diensten slechts gebruiken via een mobiele telefoon die die voldoet aan de Belgische en Europese normen, en aangepast is aan het BASE Netwerk en aan de diensten waar de Klant gebruik van wenst te maken, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.- normen. De Klant zal hierbij de gebruiksaanwijzing van zijn mobiele telefoon strikt opvolgen. De Klant zal zelf moeten instaan voor de vervanging van zijn mobiele telefoon wanneer deze om technische redenen eigen aan het toestel (bijvoorbeeld omdat hij te oud is) geen toegang meer krijgt tot het BASE Netwerk of niet geschikt is om bepaalde Datatransmissiediensten te gebruiken. Zowel vóór als na de activering van de MEDIONmobile Diensten kan Telenet Group van de Klant eisen om zijn mobiele telefoon aan te bieden voor controle. Het gebruik van elk ander toestel, inclusief het gebruik van SIM-boxen of gsm-gateways, is verboden, behoudens in het geval dat Telenet Group hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft en het IMEI-nummer van het betrokken toestel of de betrokken SIM-box door Telenet Group werd geregistreerd. De Klant aanvaardt dat oproepen vanuit, of naar niettoegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaandelijke waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik Telenet Group het recht geeft om de MEDIONmobile Diensten onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en/of te beëindigen.
5.5.2. Telenet Group wijst erop dat niettegenstaande de uitstekende kwaliteit van het Netwerk het voor haar niet mogelijk is om in alle omstandigheden een perfecte dekking over het hele Belgische grondgebied te waarborgen.
5.5.3. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de risico¿s die verbonden zijn aan het gebruik van mobiele telefoons, in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en explosieven, en van de storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.
5.5.4. De Klant wordt aangeraden het verlies of de diefstal van zijn gsm onmiddellijk telefonisch te melden aan MEDIONmobile, zodat Telenet Group deze gsm op afstand de toegang kan ontzeggen tot het BASE Netwerk en tot het netwerk van de operatoren die lid zijn van het EIR (Equipment Identity Register). De Klant moet zich kunnen identificeren als eigenaar van de gsm en moet binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding een schriftelijke bevestiging van het verlies of de diefstal naar de klantendienst van MEDIONmobile sturen. In voorkomend geval, of op uitdrukkelijk verzoek van de MEDIONmobile klantendienst, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Het verlies van de GSM doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van alle bedragen verschuldigd in verband met de MEDIONmobile Diensten.
5.6.Wijziging Tariefplan door Klant
5.6.1. Voor zover de Klant het recht heeft om naar een ander Tariefplan over te schakelen, erkent de Klant dat, indien hij toegang heeft gekregen tot de MEDIONmobile Diensten in het kader van een promotioneel aanbod uit hoofde waarvan hij een voordeel heeft ontvangen van Telenet Group, Telenet Group gerechtigd is om specifieke voorwaarden te verbinden aan een dergelijke overschakeling. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.alditalk.be.
5.7. Versturen van tekstberichten of gesproken berichten
5.7.1. Het is de Klant verboden om via het BASE Netwerk tekstberichten of gesproken berichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon.
5.7.2. Het is de Klant verboden om via het BASE Netwerk naar derden tekstberichten of gesproken berichten te sturen, die enige commerciële boodschap bevatten of inhouden.

6. Datatransmissiediensten

Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen, kan de Klant zich op elk ogenblik als éénmalige of regelmatige gebruiker van betalende Datatransmissiediensten inschrijven via één of meerdere van de volgende kanalen: SMS, WAP of de website www.alditalk.be, voor zover dergelijke diensten worden aangeboden binnen het kader van de MEDIONmobile Diensten. Elk gebruik of consultatie van de datadiensten is onderworpen aan de aanvaarding van onderhavige Algemene voorwaarden en desgevallend, van alle andere voorwaarden ter zake die door MEDIONmobile zijn meegedeeld. Elk gebruik of consultatie van de Datatransmissiediensten veronderstelt automatisch de aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene voorwaarden en desgevallend, van alle andere Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de betrokken dienst. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen, kan de Klant op elk ogenblik zijn inschrijving voor de Datatransmissiediensten annuleren via bovenvermelde kanalen. Indien de diensten in kwestie de regelmatige en periodieke levering van data inhouden, dient voormelde annulatie te worden verricht met een opzegtermijn van één (1) maand, betekend aan MEDIONmobile. Inzake de levering van de Datatransmissiediensten heeft KPN Group Belgium slechts een middelenverbintenis. Telenet Group bepaalt soeverein de technisch meest aangewezen middelen om deze diensten te leveren. De Datatransmissiediensten kunnen onderworpen zijn aan een aparte tarifering, onder meer in functie van het aantal kilobytes dat de Klant heeft gedownload met behulp van zijn mobiele telefoon, die aan de Klant wordt meegedeeld via het informatiemateriaal van MEDIONmobile. Telenet Group wijst de Klant erop dat Telenet Group totaal vreemd is aan de contractuele relatie die tussen de Klant en de Aanbieder van Inhoud ontstaat. Als de Klant dergelijke Inhoud wil gebruiken en daarvoor een overeenkomst met de Aanbieder van Inhoud afsluit, dan doet hij dat op eigen risico en kan Telenet Group in geen geval verantwoordelijk worden voor de voorwaarden van raadpleging. Behoudens wanneer Telenet Group Inhoud onder haar eigen naam zou voorstellen, aanvaardt de Klant dat Telenet Group helemaal niets te maken heeft met de Inhoud waartoe de Klant via het Netwerk toegang heeft, en derhalve in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor die Inhoud, evenmin als voor informatie die wordt geraadpleegd op websites van derden, of voor e-mails en/of SMS die worden verstuurd of ontvangen in de context van diensten die verband houden met Inhoud. Telenet Group kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of reglementering door een Aanbieder van Inhoud (bijvoorbeeld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten). De raadpleging van bepaalde Inhoud kan daarenboven enkel gebeuren overeenkomstig de duur, de prijs, de leeftijdsvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden gebeurlijk bepaald door de betreffende Aanbieder van Inhoud. Indien de Klant zich abonneert op de betalende raadpleging van Inhoud die wordt voorgesteld door een Aanbieder van Inhoud, zal de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn voor het raadplegen van die Inhoud, overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Aanbieder. De aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Aanbieder van Inhoud met betrekking tot de raadpleging van de site brengt met zich mee dat de Klant ook de abonnementsprijs aanvaardt.
Telenet Group behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik zijn aanbod inzake Datatransmissiediensten aan te passen, bepaalde Datatransmissiediensten af te schaffen of te vervangen door andere Datatransmissiediensten. Dergelijke aanpassingen, afschaffingen of vervangingen zullen worden meegedeeld via het MEDIONmobile informatiemateriaal en via de website www.alditalk.be.
De Klant verbindt zich ertoe om de Datatransmissiediensten enkel te gebruiken voor private en wettelijk toegelaten doeleinden, met uitsluiting van ondermeer commerciële doeleinden. De Klant verbindt er zich eveneens toe om geen data op geautomatiseerde wijze te versturen aan groepen van bestemmelingen.
De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de data die in het kader van de Datatransmissiedienst worden verwerkt, te eerbiedigen. In dit opzicht zijn alle handelsnamen, logo¿s en merken die door MEDIONmobile worden gebruikt in het kader van de Datatransmissiediensten, beschermd onder het merkenrecht, en is het verboden hiervan gebruik te maken. Telenet Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 • de inhoud of de volledigheid van de data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden, noch voor het feit dat deze data niet correct zijn;
 • de beschadiging of het verlies van data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden;
 • transacties die door de Klant en derden worden afgesloten via de MEDIONmobile Diensten;
 • schendingen van het eventuele vertrouwelijke karakter van data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden.

7. Gebruik van de MEDIONmobile Diensten voor specifieke doeleinden

Tenzij Telenet Group uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen SIMkaarten en/of MEDIONmobile Diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren (bijvoorbeeld met behulp van een SIM-box). Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk op de Overeenkomst.

8. Tarieven

Aansluitingskosten zijn in voorkomend geval verschuldigd vanaf de indienststelling van de MEDIONmobile Diensten. Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van spraak als van data, zijn verschuldigd voor alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaming-gesprekken. De verschillende Tariefplannen zijn verkrijgbaar bij de MEDIONmobile klantendienst en kunnen worden geraadpleegd op de website www.alditalk.be. Indien Datatransmissiediensten beschikbaar zouden zijn, zullen bijzondere tarieven van toepassing zijn (ondermeer in functie van het volume aan verzonden of ontvangen gegevens).

9. Overdracht van de Overeenkomst

Telenet Group kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben. Ingeval van substantiële wijziging van de garanties mag de Klant de Overeenkomst beëindigen voor zoverre dat hij een redelijke grond kan inroepen. In elk geval, geeft dergelijke overdracht geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de Klant. De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (i) de voorafgaande en schriftelijke instemming van Telenet Group, en (ii) zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde Telenet Group overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan Telenet Group overgemaakt hebben.

10. Schorsing van de MEDIONmobile Diensten

Telenet Group kan de MEDIONmobile Diensten, na het versturen van een voorgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk schorsen in elk van de volgende gevallen: 

 • indien de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet naleeft;
 • in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
 • in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude;
 • indien Telenet Group vaststelt dat de mobiele telefoon die de Klant gebruikt, storingen kan veroorzaken of niet goedgekeurd is overeenkomstig de toepasselijke E.T.S.I.-normen;
 • op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het BASE Netwerk;
 • in geval van abnormaal verbruik door de Klant (oproepen, zeer hoge volumes downloads, ...).

Telenet Group kan de MEDIONmobile Diensten evenwel met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk schorsen op grond van wettelijk bepaalde vereisten, in geval de goede werking van het BASE  Netwerk in gevaar wordt gebracht, of in geval de contractbreuk, de niet-betaling of de ontdekte of vermoede fraude van dergelijke aard is dat het niet schorsen van de MEDIONmobile Diensten voor Telenet Group en/of voor derden ernstige gevolgen zou kunnen hebben. In geval van dergelijke schorsing met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving, zal Telenet Group op uitdrukkelijk verzoek van de Klant binnen de drie (3) werkdagen de nodige uitleg verschaffen. In de hogervermelde gevallen van schorsing heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding vanwege Telenet Group, behoudens in geval van een onterechte of ongegronde schorsing. Daarnaast blijft de Klant gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te leven, met inbegrip van zijn betalingsverplichtingen. De schorsing wordt opgeheven zodra Telenet Group het bewijs ontvangt dat de situatie is geregulariseerd. De kosten van desactivering en activering kunnen aan de Klant aangerekend worden.

11. Wijzingen door Telenet Group

11.1. Onder voorbehoud van het het bepaalde onder punt 2.1.4, zal Telenet Group de Klant ten minste één maand voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Overeenkomst, van een tariefverhoging (andere dan een verhoging van roamingtarieven) of van een wijziging van de technische kenmerken van de MEDIONmobile Diensten, naar behoren in kennis stellen van de geplande wijziging of verhoging indien deze implicaties heeft voor de Klant.
11.2 In geval de Klant de aangekondigde tariefwijziging, andere dan een verhoging van roamingtarieven, of wijziging van de Overeenkomst of technische kenmerken niet aanvaardt, zal hij in geen geval recht hebben op terugbetaling van reeds gekochte Voorafbetaalde belwaarde. De Klant die Voorafbetaalde belwaarde oplaadt nadat de wijzigingen waren aangekondigd, wordt onweerlegbaar vermoed de wijzigingen te hebben aanvaard.

12. Handtekening van de Klant

Tenzij in deze Algemene voorwaarden of in Bijzondere voorwaarden een andere vorm van kennisgeving wordt voorgeschreven zal een kennisgeving door de Klant per telefax of elektronische post als een schriftelijke kennisgeving door de Klant worden beschouwd. Indien Telenet Group twijfels heeft omtrent de authenticiteit van die kennisgeving zal Telenet Group de Klant zonder verwijl verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden en zal Telenet Group het recht hebben om geen verder gevolg aan die kennisgeving te geven zolang zij het origineel ondertekend document niet ontvangen heeft.

13. Vragen, klachten en geschillen

13.1. De Klant kan met schriftelijke vragen en klachten betreffende de MEDIONmobile Diensten of in geval van diefstal, verlies of defect van de SIM-kaart terecht bij de MEDIONmobile klantendienst, op een van de volgende wijzen:

 • per schrijven gericht aan MSC - MEDIONmobile - Postbus 7140 - 5980 AC Panningen - Nederland,
 • per fax op het nummer + 32 2 200 62 01
 • of per elektronische post via de website www.alditalk.be.

De Klant kan de MEDIONmobile klantendienst tevens telefonisch contacteren van maandag tot vrijdag, van 9 tot 19 u via de volgende telefoonnummers: 1976 (het tarief is deze van een gesprek naar een ander mobiele lijn indien u via MEDIONmobile belt) of met elk ander telefoontoestel: + 32 2 200 62 00 (het tarief is deze van een gesprek naar een vast net indien u via MEDIONmobile belt).
13.2 Telenet Group verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Klant niet tevreden is met het antwoord of de oplossing geboden door Telenet Group, of wanneer de Klant het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie:
Barricadenplein 1 - 1000 Brussel -
klachten@ombudsmantelecom.be.
13.3 Gerechtelijke bevoegdheid
Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet ondermeer via Telenet Group of de Ombudsdienst kon worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.
13.4 Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.

nach oben
Richtlijnen voor gebruik
 
 

Richtlijnen voor gebruik van de MEDION-website:

De naamloze vennootschap MEDION (in het vervolg "MEDION"), gevestigd Am Zehnthof 77, 45307 Essen, beheert onder het internetadres http://www.medion.de (en verdere internetadressen die de naam MEDION bevatten) een website op internet, die dient voor informatievoorziening en communicatie met internetgebruikers.

Bovendien biedt MEDION een service voor stuurprogramma's en updates aan, waarvoor de volgende juridische opmerkingen gelden:

  Als aanbieder van een teleservice zal MEDION alleen persoonlijke gegevens (individuele informatie over de persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen persoon) verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de teleservice is vereist (bestandsgegevens). De bestandsgegevens worden alleen verwerkt en gebruikt voor andere doelen als u, als gebruiker, hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij beschouwen het gebruik van de website niet als toestemming en ook geldt uw toestemming niet als voorwaarde voor het gebruik van de MEDION-website. U hebt het recht uw goedkeuring voor het opslaan, verwerken en gebruiken van uw gegevens op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. De intrekking van uw toestemming kan schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden.

  Verantwoordelijkheid voor inhoud:

  Juridische opmerkingen over de SMS-service van MEDION:

  nach oben
  Privacybeleid
   
   

  Privacybeleid (verklaring met betrekking tot gegevensbescherming):

  Wij nemen de verplichting op ons om de privé-sfeer van alle personen te beschermen die onze site gebruiken en om de persoonlijke gegevens die onze bezoekers verstrekken, vertrouwelijk te behandelen. Wij willen u een veilige omgeving bieden bij uw bezoek aan de on line shop van MEDION. Lees de volgende verklaring met betrekking tot het gebruik van gegevens die op onze server worden verzameld nauwkeurig door. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen. De verwerking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens wordt geregeld via het Bundesdatenschutzgesetz (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en andere voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Wij slaan klantgegevens op die vereist zijn voor de afhandeling van uw bestelling. Dit zijn uw adres en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor bepaalde betalingsvormen. Aan uw adresgegevens worden de bijbehorende bestelgegevens (artikel, aantal, prijs, enz.) gekoppeld. Actuele gratis productinformatie en aanbiedingen worden u alleen toegezonden als u hiervoor toestemming geeft. Wij geven geen persoonlijke gegevens van onze klanten door aan derden. SSL-gegevenscodering is een op het World Wide Web gehanteerde coderingsprocedure ter beveiliging van uw gegevens. Daarbij wordt het totale gegevensverkeer tussen uw browser en de server gecodeerd, zodat niemand uw gegevens kan bekijken. SSL staat hierbij voor "Secure Socket Layer".

  nach oben
  Sitemap
   
   
  nach oben

  Mijn ALDI TALK
  Service Personnel
  Klantendienst
  ALDI TALK App

  Juridische informatie
   
   

  Info en voorwaarden: Alle MEDIONmobile tarieven zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Telenet Group BVBA, zijn voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik en zijn enkel van toepassing voor nationaal gebruik, speciale nummers en diensten van derde partijen uitgezonderd. Je kan gebruik maken van diensten van derde partijen, maar dit verbruik zal je worden aangerekend bovenop je eventuele bundels. Na de eerste minuut betaal je per seconde. Om de tarieven van oproepen naar speciale nummers (070, 0900, 1207, ...), internationale oproepen en roaming te weten te komen, kan je naar de website www.alditalk.be surfen of bel je naar 1976 via MEDIONmobile (0,13 EUR per minuut) of naar +32 2 200 62 00 via om het even welk ander netwerk (extra kosten indien je uit het buitenland belt). Alle prijzen die worden vermeld, zijn in euro opgegeven en zijn inclusief de momenteel geldende btw. De bundels zijn enkel geldig in België gedurende een periode van 30 dagen na de activering en sijn geen automatische verlenging.

  * Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod:
  Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:
  - Je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
  - Je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
  - Je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
  - Je gebruikt meer dan 6 GB per maand in België.
  In elk van deze gevallen behoudt Telenet Group BVBA zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.

  De leverancier van de mobiele telefoniedienst is Telenet Group BVBA. ALDI en MEDION handelen in naam en voor rekening van Telenet Group BVBA.